Dane a odvody

Dane a odvody

Maják neuhrádza za investorov dane vyplývajúce z ich výnosov dosiahnutých investovaním do pôžičiek realizovaných cez tento systém. Je preto na každom investorovi, aby si túto zákonnú povinnosť splnil.

Odporúčanie pre zdaňovanie príjmov investorov

Cez Maják dosahuje investor úrok z pôžičky, ktorý je predmetom daňového zákona (Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) a podlieha zdaneniu v zmysle jeho ustanovení. Tento príjem je klasifikovaný ako príjem z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1písm. c). daňového zákona.

Platí, že zdaneniu podlieha kumulatívny súčet všetkých úrokov, ktoré investor obdržal za kalendárny rok na Majáku. Súčet všetkých úrokov predstavuje príjem z kapitálového majetku investora. Od takto dosiahnutého príjmu investor ako daňovník nemôže odpočítať žiadny výdavok, okrem nákladu vo výške prislúchajúceho zdravotného odvodu.

Príjem, ktorý sa investorovi zdaňuje, predstavuje teda sumu úrokov, ktorá bola investorovi v kalendárnom roku vyplatená. Za vyplatenie sa považuje aj opätovné poskytnutie týchto úrokov ako istiny ďalšej pôžičky, prípadne započítanie úrokov na úhradu záväzkov investora na Majáku.

Úrok z pôžičky dosiahnutý spolu za kalendárny rok sa započítava do čiastkového základu dane podla § 7 zákona o dani z príjmov. Je možné uplatniť odpočet na manželku (manžela) pri splnení podmienok daňového zákona na odpočet.

Zdanenie úrokov z pôžičky je povinný vykonať investor podaním daňového priznania. Daňové priznanie je povinný podať do 31.03. nasledujúceho roka.

Ak Investor nemá iné príjmy okrem úrokov z pôžičiek, alebo všetky príjmy za kalendárny rok spolu s úrokom z pôžičiek nepresiahnu minimálnu sumu danú, tak príjem v tejto výške je od dane oslobodený, daňové priznanie sa nepodáva a daň sa neplatí.

Odvod na zdravotné poistenie z príjmov investora

Odvody na zdravotné poistenie v Slovenskej republike upravuje Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov. Vykázaný čiastkový základ dane z kapitálového majetku, slúži ako vymeriavací základ pre výpočet odvodov zdravotného poistenia.

Výpočet a vyúčtovanie odvodov na zdravotné poistenie za predchádzajúci rok vykoná príslušná zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania v roku danom roku.

Zdravotná poisťovňa na základe ňou vykonaného ročného zúčtovania oznámi investorovi výšku odvodu zdravotného poistenia spolu s termínom splatnosti a ostatnými náležitosťami nutnými pre vykonanie úhrady odvodu. Investor vo vzťahu k zdravotnej poisťovni nemá v priebehu roka z dôvodu poberania úrokov z pôžičky žiadnu oznamovaciu alebo registračnú povinnosť.

UPOZORNENIE: Vyššie uvedené odporúčania nie sú daňovým poradenstvom v zmysle zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v platnom znení. Odporúčania slúžia ako pomôcka pre investorov pre zorientovanie sa v problematike zdaňovania ich príjmov na Majáku.