Najčastejšie otázky investorov

Najčastejšie otázky investorov

Všeobecné

Čo je Maják?

Maják je online platforma, ktorá spája súkromných investorov s bežnými ľuďmi, ktorí si potrebujú požičať. Cez Maják sú úvery pre bežných ľudí dostupnejšie a investovanie výnosnejšie.

Aby bolo investovanie naozaj jednoduché, zabezpečujeme pre investorov všetky činnosti realizácie a kompletnej správy a vysporiadania ich investícií.

Platím za investovanie poplatky?

Investovanie cez portál Maják je zadarmo. Neplatíte žiadne vstupné, výstupné poplatky, ani poplatky za správu investície.

Kde sú uložené peniaze, kým nie sú investované v pôžičkách?

Peniaze, ktoré prevediete na Váš investorský účet sú uložené v banke na samostatnom klientskom účte, až do momentu realizácie investície. Nie sú to peniaze spoločnosti a sú striktne odčlenené od iných bankových účtov spoločnosti. Tieto prostriedky zároveň podliehajú bankovej ochrane vkladov (podľa zákona č. 118/1996 Z.b. o ochrane vkladov v platom znení.

Uvidia iný užívatelia moje osobné údaje?

Na našom portáli vystupujete anonymne, pod užívateľským menom. Vaše osobné údaje nie sú zverejňované a prístupné iným užívateľom systému.

Ako sú moje osobné údaje chránené?

Naša stránka a IT systém sú zabezpečené najvyššími štandardami bezpečnosti tak, aby všetky osobné údaje boli v absolútnom bezpečí. Pri pripojení na náš portál a pri práci s Vašimi investíciami a osobnými údajmi sú všetky prenášané dáta šifrované technológiu SSL (Secure Sockets Layer). Týmto spôsobom je zaistené to, že Vaše údaje sa k nám dostanú tak, ako ste ich zadali a nikto iný ich neprečíta.

Na našom portáli vystupujete anonymne, pod užívateľským menom, pričom žiadne Vaše osobné údaje nie sú zverejnené.

Účet užívateľa

Ako si môžem zmeniť svoje osobné a kontaktné údaje?

Keďže ide o právne relevantné údaje, ktoré majú vplyv na uzavreté zmluvy, zmenu Vašich osobných údajov, akým sú meno, číslo občianskeho preukazu, alebo trvalá adresa nie je možné vykonať v systéme bez nášho vedomia. Pre uskutočnenie danej zmeny nás kontakujte telefonicky alebo emailom.

Investovanie

Kto môže na Majáku investovať?

Prostredníctvom portálu Maják môžu investovať občania krajín SEPA (Single Euro Payments Area). Fyzické osoby musia byť staršie ako 18 rokov a plne spôsobilé na právne úkony.

Ako môžem investovať?

V prvom kroku je potrebné zaregistrovať sa na našom portáli. Vytvoríte si tak užívateľský účet, na ktorý následne prevediete peniaze, ktoré chcete investovať. Systém následne automaticky investuje do pôžičiek tak, aby bolo zabezpečené čo najvyššie zhodnotenie a vysoká diverzifikácia Vašej investície.

Vaše portfólio si zároveň máte možnosť v prípade preferencie spravovať i sami a investovať do pôžičiek manuálne. Na svojom účet si zvolíte presne, do ktorých pôžičiek a za akých podmienok budú Vaše peniaze investované.

Koľko môžem investovať?

Maximálny limit pre Vašu celkovú investíciu (výšku Vášho investičného portfólia) nie je obmedzený.

Systém automaticky investuje do pôžičiek tak, aby Vaša celková investícia bola čo najviac diverzifikovaná medzi veľký počet pôžičiek.

Ako si poslať peniaze na investičný účet?

Peniaze na investičný účet si pošlete ako štandardný prevod z Vášho bankového účtu. Pri prevode použijete údaje o bankovom účte a variabilnom symbole, ktorý je uvedený vo Vašom profile.

V prípade ak posielajte peniaze zo zahraničia, odporúčame využiť SEPA platby, ktoré neviažu žiadne extra poplatky. V prípade, ak by ste realizovali konverziu alebo poslali peniaze spôsobom, pri ktorom banka strhne za prevod extra poplatok, bude Vaša dotácia znížená o príslušnú sumu bankového poplatku.

Musím na začiatku poslať celú investičnú sumu alebo môžem peniaze posielať aj pribežne?

Je plne na Vás koľko peňazí si pošlete na účet pri začiatku investovania. Peniaze tiež môžete bez obmedzenia posielať v akýchkoľvek množstvách a časových intervaloch. Akonáhle prídu na investičný účet, a využívate automatické investovanie, budú pridané do Vášho portfólia a investované do pôžičiek.

Aké výnosy môžem očakávať?

Váš výnos závisí od aktuálnych podmienok za ktoré investujete. Čistý výnos investovania cez Maják dosahuje úroveň 7 % - 8 % p.a.

Ako sú zabezpečené moje investície?

Hlavný prvok zabezpečenia investícií je garancia spätého odkupu pohľadávky. V prípade, ak by dlžník svoju pôžičku riadne nesplácal, garantujeme odkúpenie celej pohľadávky od investora späť za sumu aktuálne nesplatenej výšky istiny. Udeje sa tak po 90 dňoch od prípadného omeškania. Mechanizmom garancie spätného odkupu majú investori pokryté celé kreditné riziko.

O ďalších prvkoch bezpečnosti investovania sa viac dozviete v časti Garancie a bezpečnosť.

Požičiavam svoje peniaze jednej osobe?

Nie, pri automatickom investovaní je Vaša investícia rozložená medzi veľké množstvo pôžičiek, tak, aby bola zabezpečená jej dostatočná diverzifikácia. Rovnako odporúčame postupovať i v prípade, ak by ste sa rozhodli Vaše investície spravovať samostatne a investovať manuálne.

Čo sa stane ak je splácanie pôžičky v omeškaní?

Aktívne monitorujeme splácanie každej pôžičky a priebeh jednotlivých splátok. Zároveň zabezpečujeme všetky procesy vymáhania a komunikácie s dlžníkom.

Ak by omeškanie splácania pôžičky dosiahlo 90 dni, spustí sa mechanizmus garancie spätného odkupu pohľadávky, pričom Vám bude uhradený celý zostatok nesplatenej istiny.

Môžem si investované peniaze vybrať, keď ich budem potrebovať?

Voľné zdroje na účte, ktoré nie sú v danom čase viazané v investíciách, si môžete kedykoľvek previesť na Váš bankový účet.

Ako inkasujem mesačné splátky z pôžičiek?

Keď dlžník zaplatí mesačnú splátku pôžičky, časť splátky pripadajúca na Vašu investíciu (vrátane úroku) sa automaticky pripíše na Váš investičný účet. Tieto peniaze môžu byť investované do ďalších pôžičiek alebo si ich môžete previesť na Váš bankový účet.

Ako sa zdaňuje príjem z investícií do pôžičiek?

Úrokový výnos, ktorý inkasujete z pôžičiek, predstavuje zdaniteľný príjem v zmysle ustanovenia paragrafu 7 resp. 8 Zákona o dani z príjmov. Zo zákona nevykonávame úhradu daní zrážkou, je preto na každom investorovi, aby si túto zákonnú povinnosť splnil. Ako presne pri daňovej povinnosti postupovať sa dozviete v časti Dane a odvody.